KVKK

KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI :
 

 1. AMAÇ
Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasal bir haktır. Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  olarak bu hakkın gereklerini yerine getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem veriyoruz.
Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
 1. KAPSAM
Politika Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. ’nin yönettiği bütün kişisel veriler verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.
Politika Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. ’nin ortaklarının, yetkililerinin, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  Politika’yı mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması amaçlarıyla değiştirebilir.
 
 1. TANIMLAR
Kısaltma Tanım
Alıcı Grubu  Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme  
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
 
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Envanteri  
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
 
Kişisel Verilerin
İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
 Politika  Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
 
 1. GENEL İLKELER
Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  her yeni kişisel veri işlemeyi gerektiren iş akışının hazırlık aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere uygunluğunu denetler. Uygun bulunmayan iş akışları hayata geçirilmez.
Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  kişisel verileri işlerken;
(I) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar.
(II) Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur.
(III) İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder.
(IV) İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder.
(V) Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder.
 
 1. Veri Güvenliği İçin Alınan Tedbirler
Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  (i) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirleri alır.
 
5.1. Teknik Tedbirler
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 
5.2. İdari Tedbirler
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 
 1. İlgili Kişinin Kişisel Verilerle İlgili Hakları
İlgili kişi, Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. ’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 1. İHLAL BİLDİRİMLERİ
Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  çalışanları, KVKK hükümlerini ve/veya Politika’yı ihlal ettiğini düşündüğü iş, eylem veya olguyu Komisyon’a raporlar. Komite bu ihlal bildirimi akabinde gerekli görmesi halinde toplanır ve ihlale ilişkin bir eylem planı oluşturur.
İhlal, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafa elde edilmesi yoluyla gerçekleşmişse, Yönetim, Kurul’un …11.2020  tarih ve 2020/….. sayılı kararı kapsamında bu durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 
 1. DEĞİŞİKLİKLER
Politika üzerindeki değişiklikler Yönetim tarafından hazırlanır ve Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Güncellenen Politika çalışanlara e-posta yolu ile gönderilebilir veya internet sitesi üzerinde yayınlanır.
 
 1. YÜRÜRLÜK TARİHİ
Politika’nın işbu versiyonu ……..11.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ​


Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  (“Hydac ”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin Değerli misafirler olarak sizleri , Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Kişisel bilgileriniz Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,  ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında bir kişinin birden çok kategoriye girmesi de olasılık dahilinde olup aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
A. Ziyaretçilerimiz
Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);
a) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz
Web sitemizi kullanan çevirim içi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);
a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) talep/şikayetlerin takibi,
d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
f) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.
C. Müşterilerimiz
Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);         
a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
d) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
g) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
h) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
i) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
j) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
k) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
l) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
m) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
n) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
o) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
p) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
D. Potansiyel Müşterilerimiz
Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;
a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir
E. Tedarikçi Çalışanımız
Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri,
a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
F. Tedarikçi Yetkilimiz
Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;
a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. ’ye ait “http://www.hydac.com.tr/ ” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.
Adres: Zafer Mah. Adile Naşit Bul. 174 Sok. No:9 - Esenyurt / İst. / Türkiye
E-posta: info@hydac.com.tr
​ 


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


Sayın Müşterilerimiz;
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını  bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, imzanız İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz Hukuki İşlem Verisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler Müşteri İşlem Verisi Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi Güvenlik kamerası kayıtlarınız Finans Verisi Banka hesap bilgileriniz, Pazarlama Verisi Alışveriş geçmişi bilgileriniz, anket ve çerez kayıtlarınız

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;
• Sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunabilmemiz,
• Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
• Sizlere mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütebilmemiz,
• Sizlerin talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,
• Lojistik faaliyetlerimizi yürütebilmemiz,
• Sözleşme süreçlerini yürütebilmemiz,
• Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz,
• Ticari ve/veya iş stratejilerini planlayıp, uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,
• Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari,
teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
• Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz,
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz, amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için bankalara, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine ve muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkca öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  ’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.
Adres: Zafer Mah. Adile Naşit Bul. 174 Sok. No:9 - Esenyurt / İst. / Türkiye
Mail: info@hydac.com.tr
 


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN


TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
Sayın Tedarikçimiz;
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi tedarikçilerimizi ve/veya tüzel kişi tedarikçilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, imzanız
İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz, kurumsal eposta adresiniz
Hukuki İşlem
Verisi
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, Dava dosyasındaki
bilgileriniz
Müşteri İşlem
Verisi Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz
Fiziksel Mekan
Güvenliği Verisi Güvenlik kamerası kayıtlarınız
Finans Verisi Banka hesap bilgileriniz,
Mesleki Deneyim
Verisi
Sertifikalarınız, aldığınız eğitimler, becerileriniz, aldığınız kurslar

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;
• Sizlerle/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile iletişim faaliyetlerini
yürütebilmemiz,
• Sizlerle/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile mal/hizmet satım alım
süreçlerini yürütebilmemiz,
• Finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,
• Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari,
teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
• Tedarik zinciri süreçlerini yürütebilmemiz,
• İş sağlığı, güvenliği süreçlerini yürütebilmemiz,
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; kötüniyetli hareketlerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi
kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz;
bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli
teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu
kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri
yürütebilmemiz
amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve
mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali
bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için
bankalara, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine ve muhasebe işlerini
yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i)
kanunlarda açıkca öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma
Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel
İlkelere uygun olarak;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek,
kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda
belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin
kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.’ye yazılı olarak
veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili
kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 Veri Sorumlusu:  Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.
Adres: Zafer Mah. Adile Naşit Bul. 174 Sok. No:9 - Esenyurt / İst. / Türkiye
Mail: info@hydac.com.trİletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-mail olarak kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ” Zafer Mah. Adile Naşit Bul. 174 Sok. No:9 - Esenyurt / İst. / Türkiye adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@hydac.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.Bilgi İstek Formunda İşlenenKişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ait olması amacıyla hazırlanmıştır.
İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-mail, firma unvanı olarak kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde kesin bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Zafer Mah. Adile Naşit Bul. 174 Sok. No:9 - Esenyurt / İst. / Türkiye adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@hydac.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. ​Çerez Politikası


 Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz. Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır. Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır; Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar. Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar. Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.
Zorunlu çerezler: http://www.hydac.com.tr/ internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.
İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.
Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. ’nin, internet sitesi ve/veya sitelerinde veya mobil web de oturum çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezler ile işlevsel ve analitik çerezleri kullanmaktadır. Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler şunlardır: Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesini kullanmanızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir. Google Tag Manager: Bu çerezler bir dahaki ziyaretinizde sizi tanımamıza izin veren cihazınıza özgün ve rastgele oluşturulmuş bir kimlik (ID) atayarak internet sitesi kullanımınızı analiz etmemizi sağlayacaktır. Bilgileriniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.Kullanıcı internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya ” www.allaboutcookies.org ” veya “www.youronlinechoices.eu ” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.
 
Çerezler nasıl silinir?
Çerezlerin çoğunun silinmesi kolaydır. Sadece tarayıcınızı seçin ve talimatları izleyin.

Chrome 
Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
Bir zaman aralığı seçin.     
‘Çerezler ve diğer site verileri’ onay kutusunu seçin.
“Verileri temizle” düğmesini tıklayın.

Firefox
Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
Temizlenecek bir zaman aralığı seçin.
‘Çerezler’ onay kutusunu seçin. “Şimdi temizle” düğmesini tıklayın.

Safari
Safari menüsünden Tercihler’ i seçin.
Gizlilik sekmesine gidin.     
‘Web sitesi verilerini yönet’ i tıklayın.
‘Tümünü Kaldır’ ı tıklayın.

Edge
Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
‘Çerezler ve kaydedilmiş web sitesi verileri’ onay kutusunu seçin.
“Temizle” düğmesini tıklayın.

Internet Explorer
Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
‘Çerezler ve web sitesi verileri’ onay kutusunu seçin.
“Sil” düğmesini tıklayın.​HYDAC AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan
kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
Başvuru formu, Hydac Akışkan Kontrol Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.  (“HYDAC”) ile olan ilişkinizi tespit ederek,
varsa, HYDAC tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili
başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla,
kimlik ve yetki tespiti için HYDAC tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi
tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması
halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibinindir.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca
Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret
alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya
cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti
kadar ücret talep edilebilir.
2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı
Başvuru Sahibi Demma’ya başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:
1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Başvuru Yöntemi
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak
başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)
tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla,
• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
• Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi Başvurunun Yapılacağı Adres  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi” Zafer Mah. Adile Naşit Bul. 174 Sok. No:9 - Esenyurt / İst. / Türkiye yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Zafer Mah. Adile Naşit Bul. 174 Sok. No:9 - Esenyurt / İst. / Türkiye
 Mobil İmza ya da E-posta İle  Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu Bilgi Talebi” info@hydac.com.tr
HYDAC Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin
kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı
veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad Soyad Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise) Telefon E Posta İkamet veya İşyeri Adresi
Lütfen HYDAC ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan
adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
 Ziyaretçi
Müşteri
 İş ortağı
Çalışan
Çalışan adayı
Eski Çalışan
Diğer
:……………………………………
 
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz
Birim:………………….…………………………………………………………
Konu:……………………………………..…………………………………….……………...
………………………………………………
 
 
Talep Konusu
Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
Başvuru Sahibi
Adı Soyadı:
İmza (yazılı başvuru ise)
Hydac® Optimicron®